Istraživački odbor

 

• dr.sc. Dražen Barbarić, docent

 

• Ana-Mari Bošnjak, v. asistentica

 

• Marin Čuljak, asistent

 

• dr. sc. Davorka Budimir

 

• Domagoj Galić, v. asistent

 

• Ivan Kraljević, asistent

 

• Goran Kutle, asistent

 

• dr. sc. Boško Picula

 

• dr. sc. Jadranka Polović

 

• dr. sc. Peter Smeriga, doc.

 

Dražen Barbarić, docent

Dražen Barbarić je docent na Studiju politologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Njegovi istraživački interesi su politička teorija, geopolitika, politička antropologija, mirovne studije, teorije nacionalizma i političke ideologije.

ISKUSTVO:

 • 2017. – Docent
 • 2013. – 2017. – Asistent na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

OBRAZOVANJE:

 • Preddiplomski i diplomski studij politologije na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.
 • Poslijediplomski doktorski studij politologije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.

ZNANSTVENA GRANA:

Politička teorija

ZNANSTVENO ZVANJE:

Docent

KOLEGIJI:

 • Uvod u političku znanost (I. i II.)
 • Teorije nacije i nacionalizma
 • Suvremene politološke teorije
 • Znanost o miru
 • Suvremena geopolitika
 • Teorije i modeli demokracije
 • Politička antropologija

 

 ZNANSTVENI RADOVI:   http://is.sve-mo.ba/registar.html

 

Ana-Mari Bošnjak, v. asistentica

Ana-Mari Bošnjak je viša asistentica na Studiju politologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Njezini istraživački interesi su javna uprava, lokalna samouprava, javne politike, europeizacija javnih politika i politički sustav BiH.

ISKUSTVO:

 • Od listopada 2012. godine sudjeluje u svojstvu vanjskog suradnika na Odsjeku politologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.
 • 14. ožujka, 2014. godina izabrana u znanstveno-nastavno zvanje viši asistent.

OBRAZOVANJE:

 • Preddiplomski i diplomski studij politologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.
 • Poslijediplomski doktorski studij politologije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.

ZNANSTVENA GRANA:

Javno upravljanje i javne politike

ZNANSTVENO ZVANJE:

Asistentica

KOLEGIJI:

 • Političke doktrine i ideologije
 • Javne politike
 • Politički sustav BiH
 • Demokracija, civilno društvo i ljudska prava
 • Teorijski koncepti i modeli lokalne samouprave
 • Politička kultura
 • Feminističke teorije
 • Ideološke i političke transformacije jugoistoka Europe
 • Znanost o upravi, javna uprava i samouprava u BiH
 • Politička socijalizacija i političko obrazovanje
 • Europeizacija javnih politika

 

Marin Čuljak, asistent

Marin Čuljak je magistar politologije i asistent na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Područja njegovih istraživačkih interesa su političko komuniciranje, politički odnosi s javnošću, politički marketing i krizno komuniciranje.

ISKUSTVO:

 • 2017.

Asistent na Studiju novinarstva Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i referent za javnu nabavku.

 • 2014. – 2016.

Predsjednik Studentskoga zbora Filozofskog fakulteta i član Studentskoga zbora Sveučilišta u Mostaru.

 • 2015.

Član-istraživač u istraživanju Stanja struke odnosa s javnošću u Bosni i Hercegovini.

 • 2016.

Član organizacijskog odbora PR Days Mostariensis.

OBRAZOVANJE:

 • 2016. godine magistar politologije (smjer Međunarodne politike i diplomacije) na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

ZNANSTVENA GRANA:

Informacijsko komunikacijska grana, polje društvenih znanosti

ZNANSTVENO ZVANJE:

Asistent

KOLEGIJI:

 • Političko komuniciranje
 • Politički marketing
 • Politički odnosi s javnošću

 

dr. sc. Davorka Budimir

Dr.sc. Davorka Budimir doktorirala je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Njezini istraživački interesi su komparativna politika, političke stranke, stranački sustavi, političke elite i politička korupcija.

OBRAZOVANJE:

 • 2016.

Doktor znanosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, s disertacijom Politička elita u Hrvatskoj od 1990.-2000.

 • 2005.

Magistar znanosti na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, s magistarskim radom Političke elite u postsocijalizmu: obrasci regrutacije i obilježja političke elite u Hrvatskoj nakon 1990. godine.

 • 1993.

Diplomirana prvostupnica politologije na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, s završnim radom Pojam civilnog društva u politološkim i sociološkim raspravama u Sloveniji i Hrvatskoj krajem osamdesetih i početkom devedesetih godina.

ZNANSTVENA GRANA:

Interdisciplinarni studij, demokracija i ljudska prava

 

Domagoj Galić, v. asistent

Domagoj Galić je polaznik poslijediplomskoga studija Jezici i kulture u kontaktu na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Njegovi su istraživački interesi europske integracije, vanjska politika EU, odnos BIH i EU te uloga i značaj političke elite.

ISKUSTVO:

 • 2015.

Viši asistent na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

OBRAZOVANJE:

Magistar politologije na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

ZNANSTVENA GRANA:

Europske studije, međunarodni odnosi

ZNANSTVENO ZVANJE:

Viši asistent

KOLEGIJI:

 • Suvremena diplomacija
 • Povijest diplomacije
 • Integracijski dometi EU
 • Europska unija: Organizacija i sustavi
 • Vanjska i sigurnosna politika EU

   ZNANSTVENI RADOVI:   http://is.sve-mo.ba/registar.html

 

Ivan Kraljević, asistent

Ivan Kraljević je doktorand na Poslijediplomskom studiju Jezika i kultura u kontaktu na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Njegovi istraživački interesi su međunarodni politički odnosi, komparativna politika i politički sustavi.

ISKUSTVO:

 • 2016.

Asistent na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

OBRAZOVANJE:

 • 2014. godine magistar politologije (smjer Međunarodna politika i diplomacija) na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

ZNANSTVENA GRANA:

Međunarodni odnosi i komparativna politika

ZNANSTVENO ZVANJE:

Asistent

KOLEGIJI:

 • Međunarodni politički odnosi (I. i II.)
 • Uvod u političke sustave
 • Politički sustav Izraela
 • Komparativna politika
 • Kulturne tradicije i identiteti u BiH

 

ZNANSTVENI RADOVI:   http://is.sve-mo.ba/registar.html

 

Goran Kutle, asistent

Goran je student II. godine poslijediplomskog studija Jezika i kultura u kontaktu na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru (smjer interdisciplinirane društvene znanosti). Njegovi istraživački interesi su sociologija i politička sociologija.

ISKUSTVO:

 • 2016.

Asistent na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

 • 2015. – 2016.

Vanjski suradnik Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

OBRAZOVANJE:

Magistar politologije, smjer Unutarnje politike, lokalne samouprave i javne uprave.

ZNANSTVENA GRANA:

Sociološka teorija

ZNANSTVENO ZVANJE:

Asistent

KOLEGIJI:

 • Sistematska sociologija
 • Marginalne skupine u društvu
 • Metode istraživanja u društvenim znanostima
 • Globalizacijski procesi i suvremena kultura

 

dr. sc. Boško Picula

Boško Picula je profesor na Visokoj školi međunarodnih odnosa i diplomacije  Dag Hammarskjöld u Zagrebu te vanjski suradnik na Fakultetu političkih znanosti i Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Njegovi istraživački interesi su komparativna politika, međunarodni odnosi, upravljanje konfliktima, izbori i političke stranke te politika i film.

ISKUSTVO:

 • 2010. – 2016.

Predsjednik Stručnog vijeća i profesor na Visokoj školi međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld u Zagrebu.

 • 2011. – 2016.

Predavač na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

 • 2009. – 2016.

Predavač na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

 • 2000. – 2016.

Vanjski suradnik Hrvatske radiotelevizije.

 • 2008. – 2010.

Stručni suradnik u MAP savjetovanjima u Zagrebu.

 • 2000. – 2008.

Znanstveni novak/asistent na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

 • Suradnik na znanstvenim projektima Komparativna politika, demokracija i tranzicija (2000.-2002.); Izbori, stranke i parlament u Hrvatskoj 2000.-2010. (2002.-2007.) i Hrvatska u regionalnom okruženju (2007.-2008.)
 • Izlaganja na međunarodnim znanstvenim i stručnim konferencijama i skupovima u Skoplju, Zagrebu, Parizu, Sidneyu, Chicagu, Montrealu, Philadelphiji, Fairfaxu, Poznanu i Bostonu (2007.-2016.)

OBRAZOVANJE:

 • 2012.

Doktor znanosti na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

 • 2004.

Magistar znanosti na poslijediplomskom studiju Međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

 • 1999.

Diplomski studij politologije na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

ZNANSTVENA GRANA:

Komparativna politika

ZNANSTVENO ZVANJE:

Znanstveni suradnik, profesor visoke škole

KOLEGIJI:

 • Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld:

Preddiplomski stručni studij:

• Uvod u politiku

• Politika kroz umjetnost

• Vanjska politika

Specijalistički diplomski stručni studij:

• Upravljanje konfliktima

• Međunarodno pregovaranje

 • Fakultet političkih znanosti u Zagrebu:

• Globalna politika

 • Interdisciplinarni poslijediplomski sveučilišni studij Diplomacy na Sveučilištu u Zagrebu:

Regional comparative studies: Middle East, Africa, Latin America and Caribbean

 

dr. sc. Jadranka Polović

Jadranka Polović je prodekanica i predavačica na Visokoj školi multimedijskih i komunikacijskih tehnologija TV Akademija u Splitu. Njezini istraživački interesi su međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost.

ISKUSTVO:

 • Vanjska suradnica Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu.
 • Gostujuća profesorica na Katedri za državno i međunarodno javno pravo Pravnog fakulteta u Bihaću.
 • Suradnica Instituta za europske i globalizacijske studije u Zagrebu.
 • 2013. – danas

Prodekanica za nastavu i predavačica.

 • 2011. – danas

Vanjska suradnica Odjela za stručne studije Sveučilišta u Splitu.

 • 2016. – 2020.

Članica Radne skupine Vlade RH o izradi Nacrta prijedloga 5. nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova.

 • 2011. – 2015.

Članica Radne skupine Vlade RH o izradi Nacrta prijedloga 4. nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova.

 • 2006. – 2010.

Članica Radne skupine Vlade RH o izradi Nacrta prijedloga 3. nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova.

 • 2004. – 2011.

Članica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Splitsko-dalmatinske županije.

 • 1995. godine jednomjesečni studijski program u SAD-u Žene u politici.

OBRAZOVANJE:

 • 2012. godine doktorica političkih znanosti na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.
 • 2002. godine magistrica znanosti na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.
 • 1984. godine diplomski studij na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.

ZNANSTVENA GRANA:

Međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost

ZNANSTVENO ZVANJE:

Znanstveni suradnik

KOLEGIJI:

 • Visoka škola multimedijskih i komunikacijskih tehnologija TV Akademija, Split:

• Mediji i društvo

• Etika u medijima

• Mediji i pravo

• Istraživačko novinarstvo

 • Sveučilišni odjel za stručne studije:

• Etika u poslovanju (Bussines Ethics)

• Međunarodne organizacije i integracije

 • Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu:

• Medijska pismenost i kultura

dr. sc. Peter Smeriga, doc.

Peter Smeriga je docent na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Njegovi istraživački interesi su komparativna politika i međunarodni odnosi.

ISKUSTVO:

 • 2014. – 2015.

Suradnik na znanstveno-istraživačkom projektu Formiranje istraživačke kulture i sustava upravljanja poduzećem uz međunarodno zastupanje u interkulturnoj sredini.

 • 2011.

Suradnik na konferenciji Bosna i Hercegovina u kontektu europske integracije na Fakultetu političkih znanosti i međunarodnih odnosa Sveučilišta Matej Bel.

OBRAZOVANJE:

 • Doktorat znanosti na Fakultetu političkih znanosti i međunarodnih odnosa na Sveučilištu Matej Bel u Banskoj Bystrici (Republika Slovačka).

ZNANSTVENA GRANA:

Komparativna politika

ZNANSTVENO ZVANJE:

Docent

KOLEGIJI:

 • 2013. – 2016.

Fakultet političkih znanosti i međunarodnih odnosa Sveučilišta Matej Bel u Banskoj Bystrici:

European Union External Relations

 • 2015. – 2016.

Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru:

• Komparativni politički sustavi (gost predavač na temu Položaja Slovačke u EU, Povijesti tranzicije i Procesa pristupanja Slovačke Europskoj uniji).